Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

WIFI4EU

​​​​​​​​​​​​​​ Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejsach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU. Jako gmina Wyśmierzyce rónież przystąpiliśmy do tego programu dbając o wygodę naszych mieszkanów Poniżej przedstawiamy umiejscowienie HotSpot w Wyśmierzycach i Kostrzynie ​​​​​​​ ​​​​​​​
WIFI4EU
Aktualności

2023-02-06 15:20:50

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach i KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

2023-02-06 15:14:08

IV Ogólnopolski Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki

Urząd Miejski w Wyśmierzycach oraz KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

2023-02-06 15:07:55

Konkurs " My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Urząd Miejski w Wyśmierzycach oraz KRUS Białobrzegi zapraszają do wzięcia udziału w konkursie !

 

2023-02-02 08:49:43

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

 

Szanowni Państwo!

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie. Spotkanie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A w sali wykładowej znajdującej się na parterze przy wejściu głównym. Tematem spotkania będzie prawidłowe składanie jak i rozliczanie wniosków na realizację zadania publicznego o którym mowa jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o informację do dnia 8 lutego 2023 r. o ilości osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu ze względu na ograniczona ilość miejsc.

Potwierdzenie obecności proszę wysyłać na adres adam.kuszewski@mazovia.pl lub na numer telefonu 48 368 29 63

2023-02-01 13:44:09

Nowa aplikacja mobilna mZUS.

2023-02-01 11:33:22

Podsumowanie kampanii "Moc Polskich Warzyw" w 2022 r.

 

2023-01-31 11:14:14

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 31.01.2023 roku

 ROA.BR.0002.62.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  07.02.2023 o godz. 8:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.01.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

9. Interpelacje Radnych.

10. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : nadania nazwy ulic w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce.

d) w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1805/6, 1805/17 oraz na działce ewidencyjnej 1178, obręb Wyśmierzyce.

e) w sprawie : ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce.  

f) w sprawie : wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach.

g) w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym , akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

h) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0005 Klamy, działka nr 271/3.

i) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 242.

j) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 376.

k) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 87/1.

l) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0006 Kostrzyń, działka nr 706/4.

ł) w sprawie : w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0011 Redlin, obejmującej działki: nr 851, nr 852, nr 853, nr 854, nr 855, nr 856.

m) w sprawie :  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0001 Wyśmierzyce, działka nr 1394.

n) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

o) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/18/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

p) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

r) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

s) w sprawie : ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjo-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w Gminie Wyśmierzyce.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Stanisław Podpora

 

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.