Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

WIFI4EU

​​​​​​​​​​​​​​ Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejsach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU. Jako gmina Wyśmierzyce rónież przystąpiliśmy do tego programu dbając o wygodę naszych mieszkanów Poniżej przedstawiamy umiejscowienie HotSpot w Wyśmierzycach i Kostrzynie ​​​​​​​ ​​​​​​​
WIFI4EU
Aktualności

2022-06-13 12:23:48

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn losowych treningi piłki nożnej w tym tygodniu zostają odwołane dla obydwu grup wiekowych. O terminach kolejnych spotkań będziemy informować na bieżąco.

2022-06-13 08:44:53

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Wyśmierzyc Wojciech Sępioł będzie niedostępny w dniach od 13 do 17 czerwca 2022 roku.

2022-06-07 07:55:15

FESTYN

2022-06-02 08:51:22

ANKIETA "Zapilicze"

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze" realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców LGD w Gminie,

ANKIETA

2022-06-01 10:55:18

Druga edycja Programu Polski Ład

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gminie Wyśmierzyce przyznano kwotę 9 250 000,00 zł na zadania takie jak:

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 4 500 000,00 zł

-Przebudowa dróg miejskich - bezpieczne ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kołowego - 4 750 000,00

2022-06-01 09:15:25

Dzień Dziecka

2022-05-31 11:45:29

Debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2021

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Burmistrz Wyśmierzyc przedstawił Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach raport o stanie Gminy w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Wyśmierzyc w roku poprzednim. Rada Miejska w Wyśmierzycach rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc. Nad przedstawionym przez Burmistrza Wyśmierzyc raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Również na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności złożonych formularzy zgłoszeniowych do Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Wyśmierzyc wotum zaufania.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień  22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Na podstawie art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy, czyli do 21 czerwca 2022 roku (wtorek), do godz. 15:30. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 21 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane.

W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mieszkańców będą przyjmowane do skrzynki podawczej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2021 ROK:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2160

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2021 rok

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.