Informacja publiczna

ZARZĄDZENIE Nr 20/15 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia  30 marca 2015 roku

 w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014r., poz.782 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 3

Kierowników referatów zobowiązuje się do:

  1. Zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz terminowości załatwiania wniosków o udostępnianie informacji publicznej w ramach właściwości rzeczowej wydziału.
  2. Przedkładania na wniosek Burmistrza Wyśmierzyc lub Sekretarza Gminy sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2012r z dn. 26.03.2012r. Burmistrza Wyśmierzyc.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Marek Bielewski