Zespół interdyscyplinarny

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Roboczych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

  • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,
  • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
  • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.