Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 26 października 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 sierpnia 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami:
a)    przedstawienie Dyrektorów Szkół i Przedszkola.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6.    Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7.    Wnioski radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Zapytania i wnioski sołtysów.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
11.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
b)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 roku,
c)    w sprawie: ustalenia sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci oraz stawek za wyżywienie dzieci i pracowników Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach,
d)    w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2030.
12.    Sprawy różne:
a)    ceny obiadów w szkołach podstawowych,
b)    informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Wyśmierzyc oraz Przewodniczącemu Rady,
c)    informacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań „Klubu Senior +”.
13.    Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Podpora