Zawiadomienie o XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzyach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2021 roku,
b) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wyśmierzyce na lata 2021-2026.
4. Zamknięcie obrad XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora