Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
c) w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg publicznych na terenie miasta Wyśmierzyce,
d) w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2021 roku,
e) w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
f) w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce na rzecz wieczystego użytkownika,
g) w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce,
h) w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce od dnia 1 kwietnia 2021 roku do czasu przyjęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
i) w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce,
j) w sprawie: przyjęcia Programu rozwoju kultury w gminie Wyśmierzyce na lata 2021-2025,
k) w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach,
l) w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,
m) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
Stanisław Podpora