Zawiadomienie o XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
b) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora