Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7. Wnioski radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
c) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024,
d) w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2021 rok,
e) w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce,
f) w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wyśmierzyce na lata 2021-2026,
g) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2021 rok,
h) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora