Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2019.
8. Debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za rok 2019:
a) Głosy radnych,
b) Głosy mieszkańców.
9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
10. Wnioski radnych.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wnioski sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
c) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok,
d) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi gminy Wyśmierzyce wotum zaufania,
e) w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok,
- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wyśmierzyc z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
- zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok,
f) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2019 rok,
g) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wyśmierzyce na lata 2020- 2022.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora