Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
7. Telekonferencja z prezesem Stracon oferentem programu PPP na inwestycje wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
9. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
10. Wnioski radnych.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wnioski sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
c) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2019,
d) w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyśmierzycach.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora