Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adam Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Wręczenie odznaczeń przez Burmistrza Wyśmierzyc za długoletnie pożycie małżeńskie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Wystąpienie Pana Kamila Munika – przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 9. Wnioski radnych.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 roku,
  b) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023,
  c) w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2020 roku,
  d) w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  e) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2020 rok,
  f) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora