Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 17 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 17 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 9. Wnioski radnych.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:w sprawie:
  a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2022,
  b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  c) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku rolnego na 2020 rok,
  d) w sprawie: zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Stanisław Podpora