Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 17 października 2019 roku o godz. 16:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 września 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 września 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Wnioski radnych.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
  b) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora