Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  20.04.2022 o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Wnioski radnych.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.
  2. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok.
  3. w sprawie: utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Razem Silniejsi”.
  4. w sprawie : powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego
  5. w sprawie : przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2021
  6. w sprawie : określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  7. w sprawie :  zmiany treści zapisów §3 Uchwały nr XLIV/193/22 z dnia 16 marca 2022 roku.
  8. w sprawie wyboru metody ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Podpora