Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 16 marca 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
  1. Sprawozdanie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wyśmierzyce za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 za 2021 rok.
 9. Wnioski radnych.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025,
  2. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok,
  3. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  4. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2022 roku
  5. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
  6. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
  7. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na rok 2022
  8. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
  9. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
  10. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wyśmierzyce.
  11. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2022 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Podpora