Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5.    Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
6.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
7.    Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
8.    Wnioski radnych.
9.    Interpelacje radnych.
10.    Zapytania i wnioski sołtysów.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025,
b)    w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2022 rok,
c)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
d)    w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wyśmierzyc,
e)    w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2022 roku,
f)    w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g)    w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2022 rok,  
h)    w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora