Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 8 listopada 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 października 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
6.    Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
7.    Wnioski radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Zapytania i wnioski sołtysów.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
11.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
b)    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
c)    w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Podpora