Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adam Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 7. Wnioski radnych.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: dopłaty do ceny dostarczanej wody w Gminie Wyśmierzyce,
  b) w sprawie: darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1716 o powierzchni 0,3023 ha zabudowanej budynkiem remizy,
  c) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora