ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 września 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyśmierzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.
 9. Wnioski radnych.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 13. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  b) w sprawie: przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na Uchwałę Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,
  c) w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach,
  d) w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce,
  e) w sprawie: przyjęcia i realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2023,
  f) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora