ZAWIADOMIENIE O XI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 29 lipca 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2022,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 roku.
4. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Więckowski