Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 września 2020 roku, o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce do dnia 31 grudnia 2020 roku.
5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                               Przewodniczący Komisji
          Rewizyjnej                                                                                                    Budżetu i Finansów
/-/ Justyna Urbańczyk                                                                                      /-/ Andrzej Jastrzębski