Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - posiedzenie odwołane

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11 sierpnia 2020 roku, o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
4. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Dariusza B.
5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,                                             Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
      Wniosków i Petycji                                                                Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

         /-/ Paweł Serafin                                                                           /-/ Edyta Kuflikowska

 

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji odwołano.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora