Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 sierpnia 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 4 sierpnia 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5.    Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
6.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
7.    Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
8.    Wnioski radnych.
9.    Interpelacje radnych.
10.    Zapytania i wnioski sołtysów.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
b)    w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora