Zawiadomienie o posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzyach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 6. Sprawozdanie Radnych Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
 10. Wnioski radnych.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
 14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
  b) w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce na rzecz wieczystego użytkownika,
  c) w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
 15. Dyskusja na temat wyznaczenia grzebowiska zwłok zwierzęcych na terenie gminy Wyśmierzyce.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora