Zawiadomienie o posiedzeniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 18 września 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5. Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc z prac między Sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.
7. Sprawozdanie Przewodniczących tematycznych Komisji z prac między Sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wnioski sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
c) w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku,
d)w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce oraz określenie granic obwodowych publicznych szkół podstawowych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Podpora