Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 26 stycznia 2022 r., o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1.    Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
2.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 16 grudnia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
5.    Dyskusja w sprawie zmiany obecnie obowiązującej Uchwały Nr XXXII/176/17 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, sołtysów i Przewodniczącego Komitetu Osiedlowego w Wyśmierzycach za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały:
a)    w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.
7.    Wolne wnioski i sprawy różne.
8.    Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.


Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora