Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 17 grudnia 2019 r., o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z Uchwałami Nr Ra.419.2019 oraz Ra.420.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Uchwale Budżetowej na rok 2020.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 roku,
b) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023,
c) w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2020 rok,
d) w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
e) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2020 rok,
f) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora