Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 stycznia 2020 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy
w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
5. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a) Analiza i kontrola wykonania budżetu za 2019 rok,
b) Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii wraz z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk