Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 4 listopada 2021 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
2.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17 września 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
b)    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
c)    w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Justyna Urbańczyk                                                                          /-/ Andrzej Jastrzębski