Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 25 maja 2023 roku

 ROA.BR.0002.04.2023

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 05.06.2023 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

   1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

   2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.03.2023 r.

   4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie opinii przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022

  5. Realizacja planu prac Komisji Rewizyjnej :

a) Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz kosztów ich utrzymania

b) Kontrola postępowań w zakresie zamówień publicznych

c) Ocena realizacji planu przygotowania oświetlenia publicznego

d) Analiza i kontrola wykonania budżetu za 2021 rok.

e) Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc.

7. Sprawy różne

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                                                                                          Justyna Urbańczyk