Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25.05.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, mała sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 marca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
 5. Realizacja planu prac Komisji Rewizyjnej :
  1. Analiza i kontrola wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2021/2022 rok,
  4. Kontrola postępowań w zakresie zamówień publicznych

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Justyna Urbańczyk