Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 lutego 2022 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.  

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025,
  b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2022 rok,
  c) w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wyśmierzyce w 2023 roku na wniesienie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Białobrzeski,
  d) w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2022 roku,
  e) w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  f) w sprawie: zakończenia działalności Miejsko – Gminnego Klubu ,,Senior+” w Wyśmierzycach z siedzibą przy ul. Plac Wolności 11, 26-811 Wyśmierzyce z dniem 1 stycznia 2022 r.
  g) w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Wyśmierzyce,
  h) w sprawie: określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Wyśmierzyce,
  i) w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach,
  j) w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – stadionu sportowego w Wyśmierzycach,
  k) w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.
 5. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
  a) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Justyna Urbańczyk