Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 października 2021 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)    w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
b)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 roku.
5.    Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a)    Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu gminy na 2022 rok,
b)    Podsumowanie zrealizowanych inwestycji prowadzonych na terenie gminy w roku 2021.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk