Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2021 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2021 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 marca 2021 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
5.    Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy
w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
6.    Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a)    Analiza i kontrola wykonania budżetu za 2020 rok,
b)    Przygotowanie uchwały absolutoryjnej oraz opinii wraz z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
c)    Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2020/2021 rok,
d)    Kontrola postępowań w zakresie zamówień publicznych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk