Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2020 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a) Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne za 2020 rok,
b) Kontrola dochodów z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych w 2020 roku,
c) Kontrola wydatków na remonty oraz budowę dróg gminnych – zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy Wyśmierzyce,
d) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
e) Kontrola wydatkowania budżetu na placówki oświatowe na terenie gminy Wyśmierzyce,
f) Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 rok,
g) Analiza zadłużenia gminy i prawidłowość spłaty zadłużenia,
h) Ocenia funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Wyśmierzyce oraz ich kosztów utrzymania,
i) Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych,
j) Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych,
k) Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu gminy na 2021 rok,
l) Kontrola trybu przeprowadzonych przetargów w 2020 roku.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Justyna Urbańczyk