Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 6 sierpnia 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały:
a)    w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.


Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

/-/ Edyta Kuflikowska