Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 10 września 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 30 kwietnia 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
a)    Szkoły i przedszkola:
    - dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
    - potrzeby w szkołach i przedszkolach,
b)    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.,
c)    Analiza zadań podejmowanych w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
d)    Przedstawienie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin biednych w tym rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Zakres podejmowanych działań w kierunku pomocy tym rodzinom oraz osobom samotnym,
e)    Zapoznanie się z tematyką potrzeb technicznych zabezpieczenia Ochotniczej Straży Pożarnej.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Edyta Kuflikowska