Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026,
  b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2023 roku,
  c) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LXXIV/320/23 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 października 2023 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  d) w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Teresy z Avila w Wyśmierzycach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  e) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok,
  f) w sprawie: utrzymania nowoutworzonych linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2024 roku,
  g) w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wyśmierzyce,
  h) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wyśmierzyce na lata 2023-2028,
  i) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Andrzej Jastrzębski