Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 listopada 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:
a)    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta Wyśmierzyce na 2022 rok.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)    w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025,
b)    w sprawie: Uchwały Budżetowej gminy na 2022 rok,
c)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
d)    w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wyśmierzyc,
e)    w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2022 roku,
f)    w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g)    w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2022 rok,  
h)    w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Andrzej Jastrzębski