Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §80 i §85 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 października 2023 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Przygotowanie uzupełniającej odpowiedzi na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 5. Rozpatrzenie i przygotowanie odpowiedzi na petycje:
  a) w sprawie: dokonanie analizy rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych,
  b) w sprawie: podpisów elektronicznych, ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach – w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Paweł Serafin