Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

Wyśmierzyce, dn. 16.05.2023 roku

 ROA.BR.0002.67.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXVII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  23.05.2023 o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.05.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Wystąpienie OSP Kożuchów i mieszkańców Kożuchowa.

6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

8. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

9. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie: wprowadzenia zmian  w budżecie Gminy na 2023 r..

b) w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2023 – 2025.

c) w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.  

d) w sprawie : podziału Gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

e) w sprawie : przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku

f) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji

g) w sprawie : ustalenia wysokości diety dla Sołtysów Gminy Wyśmierzyce oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.

13. Sprawy różne.     

14. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora