Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 21.03.2023 roku

 ROA.BR.0002.64.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.03.2023 o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 07.02.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Sprawozdanie Kierownik MGOPS-u z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.

9. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce.

d) w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

e) w sprawie : niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy.

f) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora