Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 31.01.2023 roku

 ROA.BR.0002.62.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  07.02.2023 o godz. 8:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.01.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

9. Interpelacje Radnych.

10. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : nadania nazwy ulic w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce.

d) w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1805/6, 1805/17 oraz na działce ewidencyjnej 1178, obręb Wyśmierzyce.

e) w sprawie : ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce.  

f) w sprawie : wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach.

g) w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wyśmierzyce, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym , akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

h) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0005 Klamy, działka nr 271/3.

i) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 242.

j) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 376.

k) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0004 Korzeń, działka nr 87/1.

l) w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0006 Kostrzyń, działka nr 706/4.

ł) w sprawie : w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0011 Redlin, obejmującej działki: nr 851, nr 852, nr 853, nr 854, nr 855, nr 856.

m) w sprawie :  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Wyśmierzyce, obręb 0001 Wyśmierzyce, działka nr 1394.

n) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

o) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/18/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

p) w sprawie : zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 20 XII 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

r) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

s) w sprawie : ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjo-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w Gminie Wyśmierzyce.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Stanisław Podpora