Zawiadomienie o LX Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 08.12.2022 roku

 ROA.BR.0002.60.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  22.12.2022 o godz. 8:30 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LX Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.11.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.11.2022 r.

( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Przyjęcie protokołu z LVIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 09.12.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach)

6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

8. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

9. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026.

b) w sprawie : uchwały budżetowej.

c) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

d) w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 689,693 oraz na działce ewidencyjnej 1546 Obręb Wyśmierzyce.

e) w sprawie : uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art .3 ust. 3 ustawy z dnia 24 IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.  

f) w sprawie : zamontowania liczników zużycia energii elektrycznej i poboru prądu monitorujących zużycie tej energii w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy Wyśmierzyce.

g) w sprawie : utrzymania trwałości projektu i zapewnienia funkcjonowoania żłobka Leśne Skrzaty w Kostrzynie dla 24 dzieci w wieku do lat 3.

h) w sprawie : określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.

13. Sprawy różne

14. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora