Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 17 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.52.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  24.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora, Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

        1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

        2. Przyjęcie porządku obrad LII Sesji Rady Miejskiej.

       3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

      4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia    08 lipca 2022 roku ( protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. .213).

     5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

    6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).

   7. Wnioski radnych i odpowiedzi Burmistrza.

   8. Interpelacje radnych.

  9. Zapytania Sołtysów i odpowiedzi Burmistrza.

 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 a) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2022 roku.

b) w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

c) w sprawie : powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia  gminnego.

11. Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

4. a/a.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora