Zawiadomienie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectwa Ulaski w sprawie zmiany nazwy Sołectwa Ulaski

Ocena:

0/5 | 0 głosów

                                                                                                          Wyśmierzyce, 29. 05. 2023

ROA.531.01.2023.MZ

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.0.40 t.j.), § 6 ust. 1  Statutu Gminy Wyśmierzyce (Uchwała XLIV/198/22 Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach z dnia 16.03.2022 roku) oraz Uchwały nr XI/39/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
w związku art. 47 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459, 830.) zawiadamiam, że w okresie od dnia 29 maja 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Ulaski w sprawie zmiany nazwy Sołectwa Ulaski obejmującego miejscowości: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie na Sołectwo Ulaski Grzmiąckie obejmującego miejscowości: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie oraz przyjęcie statutu nowego sołectwa.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Badanie opinii mieszkańców w formie badania ankietowego (ankiety konsultacyjnej)

 

  1. Wypełnioną ankietę można dostarczyć:
  1. na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

na opracowanych w tym celu formularzach, w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. do godziny 12:00 (decyduje data stempla pocztowego lub stempla wpływu na sekretariat urzędu).

3. Wszystkie złożone w trakcie konsultacji ankiety zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Nie będą rozpatrywane ankiety, złożone na innych niż przygotowane w tym celu formularzach, niezawierające wymaganych danych osoby składającej formularz, niepodpisane oraz ankiety złożone po upływie wyznaczonego terminu.

 

Wszystkie dokumenty w sprawie  zmiany nazwy Sołectwa Ulaski obejmującego miejscowości: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie na Sołectwo Ulaski Grzmiąckie obejmującego miejscowości: Ulaski Grzmiąckie i Ulaski Stamirowskie oraz przyjęcie statutu nowego sołectwa. oraz formularze ankietowe, są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ……………………………. oraz na stronie internetowej www.wysmierzyce.pl

 

 

 

Burmistrz Wyśmierzyc

 

Wojciech Sępioł

Załączniki: 

/htm/a/Ankieta-konsultacyjna-1.doc

/htm/a/Uchwala-statut-solectwa-Ulaski-Grzmiackie.rtf

Link do BIP: http://bip.wysmierzyce.pl/ogloszenia,12_2023-5_117