Zawiadomienie o Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 29 października 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 16 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 4. Analiza i opinia Komisji w następujących sprawach:
  a) dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
  b) wskazówki merytoryczne i koncepcyjne w zakresie planowania i realizacji działań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych na 2020 rok,
  c) wytyczne w zakresie przygotowania i ogłoszenia rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
  d) określenie profilu bezpłatnych szkoleń, warsztatów podnoszących kompetencje lokalnej społeczności, grup społecznych do realizacji w 2020 roku.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Edyta Kuflikowska