ZAWIADOMIENIE - II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie §16 ust. 2 i 3 Uchwały Nr. XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 11095), zwołuję II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 kwietnia 2018 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożenie ślubowania przez radnego Jakuba Więckowskiego.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory uzupełniające do Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 7. Omówienie współpracy z Radą Miejską.
 8. Opracowanie szczegółów działania w związku z dwoma nadchodzącymi wydarzeniami:
  a) „Gmina na kółkach”
  b) „Strefa kibica”.
 9. Wręczenie dyplomów za pomoc w zbiórce na fundusz stypendialny.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej

/-/ Marta Koperska