ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 14 lutego 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2022,
  b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  c) w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,
  d) w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  e) w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce”,
  f) w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2019 roku”.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski