ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 07 stycznia 2019 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce,
b) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
c) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
d) w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
e) w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2014-2032”,
f) w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.


Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski